• Trên mỗi sản phẩm có in Hạn sử dụng của nhà sản xuất
  • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe không áp dụng chính sách bảo hành